Båtplatskö

Regler för tilldelning av båtplatser i Höganäs småbåtshamn.

Tillämpningsområde.
1. Dessa regler tillämpas vid fördelning av båtplatser i Höganäs småbåtshamn
Registeravgift.
2. Sökande registreras i båtplatskön den dag som komplett ansökan ingivits på Höganäs båtsällskaps formulär.
3. Registeravgift utgör 200,- per sökanden och år.
4. Sökande är skyldig att omgående anmäla inträffade förändringar i förhållande till de uppgifter som lämnats på ansökningsblanketten.
Avregistrering av sökande.
5. Sökande avföres ur båtplatskön
a) om båtplats tilldelats
b) om den årliga registeravgiften ej inbetalats
c) om sökande inte besvarar föreningens anhållan om komplettering till registret
För förnyad registrering fordras nytt ansökningsförfarande
Fördelningsregler.
6. Såsom allmänt villkor gäller att anvisad båtplats skall utnyttjas av sökanden personligen
7. Båtplatserna fördelas i turordning efter registreringsdatum samt efter sökandens uppgift om båtens storlek och typ
8. Köplats kan ej överlåtas.
9. Ansökan om båtplats i Höganäs Småbåtshamn.
10. Båtplatskölistan